Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


Nebezpečí požárů

                              Nebezpečí požárů

 

Popis: Vzhledem k teplému počasí s minimem srážek hrozí nebezpečí vzniku požárů.

Stupeň nebezpečí: nízký

Platnost od 28.7. 08:00     do – odvolání 

tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

 

 

 

   

 

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.

Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče

a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.

Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

   

 

Nařízení_3_2020_KUSK.pdfBezúročná půjčka - Středočeský kraj

Bezúročná půjčka- Středočeský kraj.pdfNeznámí vlastníci

 Neznámí vlastníci.pdfSvoz bio-odapdu 2020

                       SVOZ BIO-ODPADU 2020

                        Od 14. dubna, každý sudý týden, bude probíhat svoz bio-odpadu. 

                        Poslední svoz se uskuteční listopadu 2020.Informace pro občany

                                    Informace pro občany

 

           Oznamujeme občanům, že z důvodů krizového stavu jsou na neurčitou dobu odloženy práce na

           kanalizačních přípojkách. Prováděny budou jiné práce.

 

            Zároveň žádáme všechny občany, aby dodržovali nařízenou karanténu, používali ochranné prostředky

            a dodržovali přísná hygienická pravidla.

            Berte prosím ohled nejen na sebe, ale i na své spoluobčany a zejména na starší rodinné příslušníky.

            Pokud by někdo ze starších občanů měl problémy s obstaráním nákupů, vyzvednutí léků

            a pod., obraťte se na starostu obce, telefonicky na č. 724 909 129, vše se budeme snažit co nejdříve zařídit.PŘIPRAVENOST OBČANŮ NA NAPOJENÍ TLAK. KANALIZACE - EL. PŘÍPOJKA

Majitel nemovitosti , zajišťuje  přípravu el. přípojky k napojení ovládacího panelu přečerpávací šachty + revize. Revize je jen na jistič a kabel.(kdo ještě kabel nemá, kontaktujte p. Hollera) Ovládací panel je součástí čerpací technologie, dodá dodavatel stavby. Informace o napojení,podmínky a telefoní čísla , v dokumentech níže.

Připravenost občanů na tlak. kanalizaci.pdfTříkrálové poděkování

Datum konání: 11. 1. 2020

tři králové.JPGJiž podruhé se ke koledování Tří králů přidali i koledníci na Štrampouchu. Dvě skupinky malých králů v sobotu 11. ledna vykoledovaly dohromady 7 691 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

Výtěžek sbírky byl předán zástupci Oblastní charity Kutná Hora. Plánované konkrétní využití vybraných peněz najdete na stránkách Tříkrálové sbírky

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní sbírky, ať už jako malí koledníci, jejich průvodci, nebo dárci.  

Pokud byste se rádi připojili, ale koledníky jste nepotkali, můžete stále přispět na stránkách Tříkrálové sbírky. A nebo se příští rok přidat ke koledníkům :-).

Děkujeme!

 Platba poplatků v roce 2020

                         Platba poplatků v roce 2020 

 

             Poplatek za svoz komunálního odpadu pro osoby s trvalým pobytem v obci do 70 let         650,- Kč  

 

             Poplatek za svoz komunálního odpadu pro osoby s trvalým pobytem v obci nad 70 let       325,- Kč  

 

             Poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých

             není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba                                                                                    850,- Kč  

 

             Poplatek za psa na rok 2020                                                                                                              100,- Kč

 

 Výše uvedené poplatky je možné zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce číslo účtu: 443509359/0800.  

Variabilní symbol je u osob s trvalým pobytem rodné číslo, u objektů k individuální rekreaci číslo popisné.

 

                           Poplatky je nutné uhradit do 31.3.2020.Informace občanům 2019

Informace 2019 občanům(1).pdfUpozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). 

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU 

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dř evní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860. 

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):

 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob

 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.

 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:

 vedení bez izolace 7 m*

 izolované vedení 2 m

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.

 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:

 vedení bez izolace 12 m*

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. 

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. 

Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. 

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz skupina Čez www.cezdistribuce

                    

 

 Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero 2019.pdfInformace k navýšení nádob na bioodpad od roku 2020.

            Informace pro občany k navýšení počtu nádob na bioodpad

 

                     Občané, kteří mají zájem o další nádobu na bioodpad, se mohou do konce roku 2019 přihlásit na obecním úřadě.

                     Svoz této nádoby bude nad rámec ročního poplatku za svoz odpadu.

                     Cena za svoz další nádoby na bioodpad bude občanům, kteří budou mít zájem, 

                     fakturována měsíčně a cena za jeden svoz je 39,- Kč včetně DPH.

 Upozornění - svoz odpadu

                                     Žádost občanům

                  – svoz komunálního odpadu!!!!!

 

 Žádáme občany, u jejichž nemovitostí se provádí práce na kanalizaci

a výkopové práce brání svozu odpadů, aby si popelnice připravili

ke svozu na místa, kam se může svozové auto dostat.

Mohlo by se jinak stát, že odpad nebude svezen. Harmonogram prací kanalizace

Prozatimní harmonogram prací na akci kanalizace ,od firmy VPK Suchý. Stavba se bude začínat v obci Štrampouch. Jako první se začne budovat hlavní kanalizační řád, přípojky přijdou na řadu poté. Každého vlastníka nemovitosti si firma VPK Suchý předem nakontaktuje a domluví si sním termín, kdy bude u něj realizovat přípojku kanalizace. Dotazy ohledně výstavby , Vám zodpovíme na obecním úřadě , nebo na telefonu.

Tomáš Neužil

IMG_20190710_180753.jpgFotky z INDIÁNSKÉHO LÉTA ve fotogaleriiVyjádření k šíření nepravdivé zprávy

Chtěl bych tímto předejít šíření zprávy o tom, že se nebude stavět kanalizace.Kdo občas čte naše webové stránky a obecní vývěsky, nebo přijde na veřejné zasedání zastupitelstva, ví, že dotace na kanalizaci je , v lednu jsme předali investorství firmě VHS K.H., která vypsala soutěž na zhotovitele stavby, kterou vyhrála firma VPK Suchý. Na konci června se předává staveniště a začíná se stavět. Harmonogram stavby, odkud se bude začínat a jak bude stavba zhruba probíhat se dozvím na schůzce 27.6.2019 . Takže sledujte naše webovky, vývěsky, nebo se přijďte zeptat na OÚ, kde dostanete veškeré správné informace.Důležitá sdělení, se vám snažíme roznést do poštovních schránek.

Tomáš NeužilInformace z obecního úřadu

Informace z obecního úřadu

 

                                                    Upozorňujeme občany na možnost samovýroby palivového dřeva v obecním lese Rejžovka.

                                                    Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, kde jim budou sděleny bližší informace.

 

                                                 

 

 Termíny svozů biologického odpadu v roce 2019

                                     Termíny svozů biologického odpadu 

                                               od 2.4.2019 do 26.11.2019 letní období

 

                                                 Biologický odpad

                                              – úterý sudý týden –

                            (2.4., 16.4., 30.4., 14.5., poslední svoz 26.11.2019)

 Výzva pro vlastníky lesů

Výzva pro vlastníky lesů.pdf

 Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Datum konání: 12. 1. 2019

IMG_8535.JPGV sobotu 12. ledna 2019 prošli Štrampouchem tři králové. Bylo jich tedy dohromady sedm a byly to převážně královny, ale nezalekli se sychravého počasí a koledovali, aby pomohli lidem v nouzi. Připojili se tak k dalším dobrovolníkům, kteří se vydali do ulic s korunou na hlavě.

Díky dobré vůli místních občanů se v naší vsi podařilo vybrat 4766 Kč, které Oblastní charita Kutná Hora použije například na zajištění pečovatelské služby na vesnicích, rozvoj aktivizačních služeb pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra nebo jako přímou materiální a potravinou pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.

Maru, Vojto, Laduško, Barčo, Májo, Natálko a Dominiku, děkujeme vám, že jste pomohli koledovat!

Více fotografií najdete ve FOTOGALERII.

Velice děkujeme Vám všem, kdo jste přispěli!

Pokud jste letos žádného koledníka nepotkali, můžete svůj dar poslat i pomocí DMS nebo na sbírkový účet Charity Česká republika.Cena vodného od 1.1.2019

skenování0001.jpg

 VHS Vrchlice-Maleč: Novinky ve vyúčtování,odečtech a smlouvách od roku 2017

VHS Vrchlice -Maleč- Novinky ve vyúčtování, odečtech a smlouvách od roku 2017.docxUpozornění občanům na povinné kontroly kotlů do 31.12.2016

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva.docxKontrola technického stavu a provozu zdroje na pevná paliva

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva[2].pdfPravidla pro poskytování finančního daru při narození dítěte

Pravidla pro poskytování finančního daru při narození dítěteInformace občanům a rozdělení odpadů

Rozdělení odpadů

Informace občanům