• Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

    1. Název                                             

   Obecní úřad Žáky

    2. Důvod a způsob založení

   Zákon o obcích

   Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    3. Organizační struktura

   Obec Žáky 

   -          Zastupitelstvo

   -             Finanční výbor

   -               Kontrolní výbor

   -                 Kulturní výbor

   4. Kontaktní spojení

   Štrampouch 112
   286 01 Čáslav
   Telefon: +420327377034
   E-mail: 
   ou.zaky@cbox.cz

    WWW: http://www.obec-zaky.cz/

    ID Datové schránky: udpas32

         4.1. Kontaktní poštovní adresa

   Štrampouch 112
   286 01 Čáslav 

         4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Štrampouch 112
   286 01 Čáslav

        4.3. Úřední hodiny

   Pondělí: 

    16:00 - 18:00

   Středa:

    16:00 - 18:00

        4.4. Telefonní čísla

   +420327377034

   +420724909129 starosta

   +420724418340 místostarostka

   +420724203838 účetní

         4.5. Adresa internetové stránky

   http://www.obec-zaky.cz/

          4.6. Elektronická adresa

    ou.zaky@cbox.cz

         Další elektronické adresy:

   info@obec-zaky.czin@obec-zaky.czo@obec-zaky.czinfo@obec-zaky.cz

   starosta@obec-zaky.cz

   mistostarosta@obec-zaky.cz

   ucetni@obec-zaky.cz

   5. Bankovní spojení

   443509359/0800 (Česká spořitelna a.s.)

    6. IČ

   00236675

   7. DIČ

   CZ00236675

    8. Dokumenty

    8.1. Seznamy hlavních dokumentů

   Úřední deska

   8.2. Rozpočet

   Rozpočty, rozpočtová opatření, závěrečné účty, střednědobé výhledy  

    

   9. Žádosti o informace

   Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

          ústně – v kanceláři úřadu

         písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
          Obecní úřad Žáky
          Štrampouch 112
          286 01 Čáslav

   e-mailem: ou.zaky@cbox.cz

    elektronickým podáním: ou.zaky@cbox.czz

   Úřední hodiny

   pondělí

    16:00 – 18:00

      

   středa

    16:00 – 18:00

    Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   Lhůty

   Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů

   Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů

   Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5,  písm. c) - 7 dnů

   Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů

   Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů

   Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů

   Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů

   Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů

   Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

   Termíny

   Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001

   Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

   Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   Kdo může o informaci požádat

   o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

   Kdo informaci poskytne

   kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

   Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

   Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

   Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

   Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

   Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

   Další omezení práva na informace

   Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

   -          se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

   -          jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

   -          jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

        

   Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

   -          jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

   -          ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,

   -           nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

   Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

   Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

   -          probíhajícím trestním řízení,

   -          rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

   -          plnění úkolů zpravodajských služeb

   -          přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

   -          činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

   Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"),

   -          je-li v držení provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

   -          škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

   -          knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

   -          Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

   -          kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

   Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

   Jak se o informaci žádá   

   Žádost o poskytnutí informace se podává

   -          ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

   -          písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

   Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

    Co musí písemná žádost obsahovat

   -          označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

   -          musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,

   -          musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

   -          je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

   -          musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.

   -          neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

   -           brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

   -          v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována,        

               nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání

               žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení  

               výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

   -           v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

    Jaký bude postup povinného subjektu

   Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

   Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

   se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

   bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

   Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

   Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

   pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

   proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

   Komu se odvolání posílá

   odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

   Kdo o odvolání rozhodne

   o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal

   ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

   proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

    10. Příjem žádostí a dalších podání

   ou.zaky@cbox.cz

    11. Opravné prostředky

   Co když orgán žádosti nevyhoví

   Odvolání

   Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

   Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

   Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

   Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

   Stížnost

   Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,   

   -          který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

   -           kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

   -          kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

   -          který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

   Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

   Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

   Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

   Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

   12. Formuláře

   http://www.obec-zaky.cz/index.php?nid=509&lid=cs&oid=567819

    

    13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

   Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

    

    14. Předpisy

   14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

   zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce
    za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

   zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

   zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

   zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

   zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

   zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

   zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  •  14.2. Vydané právní předpisy

   Obecní úřad Žáky vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

    15. Úhrady za poskytování informací

   15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

    Obec Žáky nemá sazebník úhrad za poskytování informací

   16. Licenční smlouvy

   16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    16.2. Výhradní licence

   V současné době nejsou pro Obecní úřad Žáky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

    17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

   Výroční zprávy

    

    

    

    

Změna velikosti písma

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Informace ke kanalizaci

25.6.2018 rozhodnuto o přidělení dotace,
11.7.2018 zveřejněny přidělené dotace.
Do konce 07/2018 oznámení o ROPD. Nyní probíhá soutěž na výběr projektanta zadávací dokumentace - do konce 08/2018.
Zahájení soutěže na výběr zhotovitele - září, říjen 2018 a ukončením do konce roku 2018 (pokud se nikdo neodvolá).
Předpokládaný začátek stavby duben-květen 2019
Doba výstavby - 18 měsíců

 

Informace k odpadům

Termíny svozů v roce 2018.docx

Sběr odpadu.doc

Kam s odpadem- co kam patří a nepatří.doc

Co patří do nebezpečných odpadů.doc

Změna územního plánu

Změna územního plánu

Vyhledávání firem

Na levé straně stránek v odkazu "firmy" mají návštěvníci stránek možnost vyhledat firmy z okolí obce.

Historie

FK Ajax Štrampouch.doc

pametni_kniha_zaky_CB.pdf

Návštěvnost stránek

083029